Meddelande

Förtydligande om Brasilien och ESO

12 mars 2018

Vid sitt sammanträde den 7 mars 2018 beslutade ESO:s råd att för Brasiliens, ESO:s och för forskarkåren i båda ESO och Brasiliens bästa klargöra förhållandet mellan Brasilien och ESO.

Brasiliens anslutning till ESO godkändes enhälligt av ESO:s råd den 21 december 2010. För att ge stöd till Brasilien under perioden fram till att ratificering kunde fullföljas innehöll anslutningsavtalet tillfälliga bestämmelser som skulle gälla under den här perioden. Bland annat erbjöds möjligheten för industrier i Brasilien att ta del av ESO:s upphandlingar (för kontrakt som skulle tilldelas efter ratificering), och för astronomer vid forskningsinstitut i Brasilien att söka observationstid på ESO:s teleskop på samma villkor som ESO:s medlemsländer.

Anslutningsavtalet godkändes av Brasiliens nationalkongress den 14 maj 2015. Anslutningsprocessen har dock ännu inte slutförts.

Rådet tar nu i beaktning att anslutningsavtalet inte väntas kunna slutföras i närtid och har följaktligen beslutat att avbryta processen i väntan på att Brasilien kan verkställa anslutningsavtalet, eventuellt efter en omförhandling. Med enhälligt stöd av alla dess medlemsländer är ESO även framöver öppen till att när som helst välkomna Brasilien som medlem. Under tiden avbryts de tillfälliga bestämmelserna från och med den 1 april 2018.

Som ett internationellt avtal som godkänts av både Brasilien och ESO-rådet fortsätter anslutningsavtalet att gälla. ESO:s program och brasilianskt deltagande i dessa påverkas inte. Beslutet kommer att speglas i vissa ändringar av ESO:s organisationsprofil. ESO:s råd understryker att Brasilien även framöver är en värdefull potentiell partner för ESO och uttrycker förhoppningen att i framtiden kunna välkomna Brasilien som medlemsland.

Om meddelandet

ID:ann18015

Bilder

Clarification of Brazil’s involvement in ESO
Clarification of Brazil’s involvement in ESO
text på engelska