Forretninger med ESO

Samarbeid med industrien

ESO samarbeider tett med industrien for å gjennomføre sine prosjekter og bygge instrumenter og teleskoper, deriblant ELT, verdens største teleskop, som er planlagt å stå ferdig neste tiår.

Samarbeidet mellom ESO og industrien tar sikte på å oppnå best mulige resultater samtidig som kostnadene holdes på et rimelig nivå. For å velge de best egnede leverandører til å utføre ESOs prosjekter, er det etablert innkjøpsregler og -retningslinjer i tråd med de grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser: likebehandling, gjennomsiktighet, ansvarlighet, rettferdighet, økonomi og effektivitet.

ESOs finansielle retningslinjer fastslår at anbudsprosessen så langt som mulig skal være konkurransedyktig og utføres innenfor ESOs medlemsland. Kun i helt spesielle tilfeller rettes spørsmål om anbud og pris og andre foreløpige henvendelser til selskaper i land som står utenfor ESO.

Potensielle deltagere i anbudsprosessen utvelges normalt basert på ESOs leverandørdatabase, ESO-personalets kjennskap til selskapene og informasjon fra industriattacheer. Selskaper som selv tar kontakt og uttrykker interesse, tas også med i betraktningen.

Til sist i prosessen tildeles kontrakten til selskapet som har kommet med det laveste anbudet og som samtidig er teknisk og administrativt kvalifisert.

For mer informasjon, se flyeren ESO and Industry.

Samarbeid med institutter

I visse tilfeller, spesielt vedrørende prosjekter av svært vitenskapelig art, søker ESO samarbeid med andre vitenskapelige institutter i organisasjonens medlemsland (eller, i svært sjeldne tilfeller, utenfor ESO). Med "vitenskapelige institutter" menes forskningsinstitutter, universiteter, observatorier og lignende – kort sagt offentlige, ideelle organisasjoner. Det særegne ved denne type samarbeid er at det gjeldende institutt (eller konsortium av institutter) ikke mottar betaling fra ESO i bytte for tjenesten.

Instituttet er derimot garantert en viss mengde observasjonstid med ESOs instrumenter/teleskoper. Mengden er proporsjonal med arbeidsinnsatsen. Disse prosjektene innebærer svært ofte innkjøp av diverse utstyr, og den tilhørende utgiften kan entes bæres av ESO eller deles med instituttet.

Utvelgelsesprosessen starter typisk med at ESO på sin egen nettside publiserer en kort beskrivelse av prosjektet og ber om ideer og forslag fra interesserte samarbeidspartnere. En offisiell utlysning sendes så ut til institutter som er interesserte i og kapable til å gjennomføre de forespurte oppgaver (hvilke institutter som mottar utlysningen, velges vanligvis av ESOs ansatte basert på egne erfaringer og etter innspill fra ESO-rådets vitenskapelige delegater).

For mer informasjon, vennligst kontakt cp@eso.org.